Üdv! Ez az ELTE Kollektív szerződésének kisérleti, html-es változata.

Hiteles forrásnak egyedül a megfelelő Magyar Közlöny tekinthető,
itt a CD jogtár legutóbbi frissítéséből származó anyag van.

adminisztrátor:
Pávó Gyula (pgyula@gmail.com)

Legutóbbi frissítés: 2008.07.07.16:30

AZ
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE
2007

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. §
A Kollektív Szerződés (a továbbiakban: KSZ) hatálya

1.

A KSZ hatálya kiterjed az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, mint munkáltatóval (továbbiakban: Munkáltató) közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókra, tekintet nélkül arra, hogy tagjai-e a szerződést kötő FDSZ Egyetemen működő reprezentatív szervezetének (továbbiakban: Szakszervezet)

2. §
A KSZ megkötése és módosítása

2.1

2.1. A KSZ-t a Munkáltató részéről az Egyetem rektora, mint az intézmény vezetője, a Szakszervezet részéről az FDSZ ELTE Szakszervezeti Bizottság elnöke írja alá az Egyetem Szenátusának, illetve az ELTE Szakszervezeti Bizottságának felhatalmazása alapján.

2.2

A KSZ módosítását bármelyik szerződő fél kezdeményezheti, módosító indítványának a másik szerződő félhez írásban történő eljuttatásával, megindokolva a módosítás szükségességét. A módosító indítványra annak kézhezvételétől számított 30 napon belül érdemi választ kell adni.

2.3

Szerződő Felek indokolt esetben a módosítás tervezetének előkészítése céljából - paritásos alapon - előkészítő bizottságot hozhatnak létre. Felek a módosítás elfogadott tervezetét közösen terjesztik elő elfogadásra saját testületük elé.

2.4

A módosítás hatálybalépésének időpontjáról minden esetben külön kell rendelkezni.

3. §
A KSZ felmondása

3.1.

A KSZ-t bármelyik fél három hónapos határidővel, a tárgyév június 30. vagy december 31. napjára a másik félhez megküldött írásbeli nyilatkozattal felmondhatja.

3.2.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a felmondás bejelentését követő két héten belül egyeztető bizottságot hoznak létre a felmondás okainak megvitatására, és új KSZ megkötése lehetőségének megvizsgálása céljából.

4. §
A KSZ értelmezése, felülvizsgálata és értékelése

4.1.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy vita esetén a KSZ rendelkezéseit úgy kell értelmezni, ahogyan az a közalkalmazottak számára kedvezőbb.

4.2.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy évente egy alkalommal (szeptember 30-ig) a hatályosulás szempontjából áttekintik és értékelik a KSZ rendelkezéseit, és ennek alapján közös javaslatot dolgoznak ki az esetleg indokolt módosításokra.

II. FEJEZET
A MUNKÁLTATÓ ÉS A SZAKSZERVEZET EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK KÉRDÉSEI

5. §
Az együttműködés általános szabályai, területei és formái

5.1.

Szerződő Felek a jogaik gyakorlása és a kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Tevékenységük nem sértheti a másik fél jogos érdekeit, nem vezethet a másik fél jogainak sérelmére, a másik fél lejáratására.

5.2.

Munkáltató kinyilvánítja a Szakszervezettel való együttműködési szándékát, továbbá azt, hogy a Szakszervezet tevékenységét, működését elősegíti, a Szakszervezet kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogosultságait a jogok társadalmi rendeltetésének megfelelően gyakorolja.

5.3.

Szerződő Felek vállalják, hogy folyamatosan tájékoztatják egymást azokról a tervezett intézkedéseikről, amelyek a másik fél tevékenységét, a közalkalmazottak érdekeit érintik illetve befolyásolják.

5.4.

Szerződő Felek együttműködési kötelezettsége kiterjed, különösen:

 1. mindazokra a tervezett intézkedésekre, amelyek a munkáltatói vagy munkavállalói érdekeket érintik (foglalkoztatási helyzet, éves bérfejlesztési, kinevezési, felmentési, kitüntetési és nyugdíjazási elvek, stb.);
 2. a Felek munkáltatói vagy munkavállalói helyzetét érintő jogszabályi változások végrehajtása, illetve ennek érdekében szükséges belső szabályozás, belső szabályzatok módosítása kérdéseire;
 3. a Munkáltató által biztosított szociális és jóléti ellátással kapcsolatos kérdésekre (óvoda, orvosi ellátás, étkeztetés stb.);
 4. a szociális segélyezés és a lakáscélú támogatás kérdéseire;
 5. a többes hasznosítású objektumoknak (üdülő, sporttelepek, stb.) a közalkalmazottak általi igénybevételének kérdéseire;
 6. továbbá minden olyan kérdésnek a rendezésére, amelyet bármelyik fél fontosnak tart és a másik féllel megindokoltan írásban közöl.

5.5.

Szerződő Felek az együttműködés formájaként megállapodnak abban, hogy

 1. a Munkáltató
 2. a Szakszervezet vállalja, hogy

6. §

6.1.

Szerződő Felek az együttműködés kapcsolatrendszerét, az együttműködő partnerek körét a következőkben állapítják meg:

MunkáltatóSzakszervezet
- egyetemi szinten  
Szenátus FDSZ Szakszervezeti Bizottság
Rektor FDSZ elnök
- kari szinten  
Kari Tanács főbizalmi-, bizalmi testület
Dékán, kari főigazgató kari szakszervezeti titkár
- intézeti szinten:  
intézeti tanács,  
intézetigazgató főbizalmi
- tanszéi szinten  
tanszékvezető bizalmi
- egyéb kari szervezeti egység szintjén:  
szervezeti egység vezetője bizalmi
- kari szervezetbe nem tartozó önálló szervezeti egység szintjén:  
szervezeti egység vezetője szervezeti egység szakszervezeti titkára (főbizalmija, bizalmija)

6.2.

Egyetemi szintű (a 6.1. pontban meghatározott) kapcsolattartás: Rektor és a Szakszervezet elnöke, a Főtitkár és a Közalkalmazotti Tanács elnöke részvételével, havi rendszerességgel egyeztetést tart.

7. §
A Szerződő Feleket terhelő tájékoztatási kötelezettség

7.1.

A Munkáltató vállalja, hogy a közalkalmazottak nagyobb csoportjára vonatkozó minden olyan tervezett intézkedéséről, amely a közalkalmazottak foglalkoztatási helyzetét, élet- és munkakörülményeit érinti, az illetékes szakszervezeti partnert tájékoztatja. Amennyiben az illetékes szakszervezeti partner tájékoztatása bármilyen okból nem lehetséges, a felettes szakszervezeti partnert kell tájékoztatni.

7.2.

A munkáltatói intézkedések tekintetében a közalkalmazottak nagyobb csoportja alatt a következőket kell érteni:

7.3.

A Munkáltató a Szakszervezet érdekképviseleti tevékenysége elősegítése érdekében megküldi az illetékes Szakszervezeti partnernek

7.4.

Érdekvita esetén:

 • a Munkáltató átadja a Szakszervezetnek azokat a főhatósági leiratokat és dokumentumokat, amelyek az érdekképviseleti vitában a munkáltató álláspontját
 • befolyásolják;

  7.5.

  A Munkáltató betekintést enged mindazokba a gazdálkodási, bérügyi, statisztikai iratokba, beszámolókba, a belső ellenőrzés által készített jelentésekbe, melyek az érdekvitával összefüggésben vannak.

  7.6.

  A karok és nagyobb szervezeti egységek vezetői évente legalább egyszer összdolgozói fórumon tájékoztatást adnak az egységük helyzetéről, problémáiról, ezek érdekében végzett tevékenységükről, terveikről. Válaszolnak a közalkalmazottak közösségét, vagy annak nagyobb csoportját érintő kérdésekre.

  7.7.

  A Szerződő Felek bármely kérdésben, a kölcsönös tájékoztatás során egymás tudomására jutott adatokat a titoktartási, a személyiségi jogokra vonatkozó szabályok szerint kezelik, különösen abban az esetben, ha ezt a másik fél jelezte, az iraton feltüntette. A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a nevükben eljárásra jogosult vezetőkről, illetve tisztségviselőkről, azok feladat és hatásköre feltüntetésével, továbbá a bekövetkező változásokról.

  8. §
  Intézményi Érdekegyeztető Tanács

  8.1

  Szerződő felek a közalkalmazottak élet- és munkakörülményeivel összefüggő kérdésekben felmerült kollektív munkaügyi viták, valamint az együttműködés területén felmerült problémák rendezése céljából Intézményi Érdekegyeztető Tanácsot (IÉT) hoznak létre és működtetnek. Az IÉT működésével kapcsolatos kérdéseket közösen kialakított és elfogadott ügyrendben szabályozzák, amely a KSZ 3. sz. mellékletét képezi.

  8.2

  A Karok és kari szervezetbe nem tartozó önálló szervezeti egységek szintjén érdekegyeztető tanács hozható létre állandó vagy eseti jelleggel, amelynek működtetésére a 8.1. pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

  9. §
  A Szakszervezet jogosultságai, tisztségviselőinek védelme

  9.1

  A Szakszervezetet, annak testületeit, tisztségviselőit megilletik mindazok a jogosultságok, amelyeket a Munka Törvénykönyve II. fejezete, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályoz.

  9.2

  A szakszervezeti tisztségviselők védelme

  1. A Szakszervezet választott tisztségviselőit, a Közalkalmazotti Tanács tagjait az Mt. 28. §-ában meghatározott védelem illeti meg.
  2. A Munkáltató biztosítja, hogy a választott tisztségviselőkkel szemben e tevékenységük miatt sem közvetlen, sem közvetett hátrányt jelentő elbánást nem alkalmaz.
  3. A szerződő felek kijelentik, hogy a tisztségviselők védelmével kapcsolatos vitás kérdéseket az IÉT keretében kölcsönös együttműködés alapján rendezik.
  4. Az eljárás során felsőbb szakszervezeti szervnek kell tekinteni.

  III. FEJEZET
  A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEI

  Szerződő felek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a Munka Törvénykönyv (1992. évi XXII. törvény) közalkalmazottakra is alkalmazható rendelkezései által adott felhatalmazás alapján a közalkalmazotti jogviszonyból származó egyes jogok és kötelezettségek, ezek gyakorlása, illetve telepítése tekintetében alkalmazandó rendelkezéseket a következőkben határozzák meg. Megállapodnak továbbá abban, hogy a KSZ rendelkezései az ELTE SZMSZ Foglalkoztatási Követelményrendszer által szabályozott kérdésekre nem terjedhetnek ki, illetve azzal ellentétes rendelkezést nem állapíthatnak meg.

  10. §
  Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszűnése

  ( Kjt. 20-38. § Mt. 71-101. §)

  Mt. 84. §-ához

  A munkáltató a munkába állástól számított 5 munkanapon belül közli az Mt. 84. § alá tartozó, hosszabb időtartamú szabadságról visszatért közalkalmazottal azt, hogy a távollét ideje alatt a közalkalmazotthoz hasonló munkakörben foglalkoztatottak esetében milyen mértékű átlagos illetménynövekedés valósult meg, és erre tekintettel milyen összeggel emeli a szabadságról visszatért közalkalmazott illetményét.

  11. §
  Munkavégzés, munkaidő, pihenőidő

  ( Kjt. 39.-60. § Mt. 102.-140.A §)

  Mt. 110. §-ához

  11.1.

  A közalkalmazott kérésére iskolarendszerű tanulmányok folytatásának támogatása céljából a Munkáltató tanulmányi szerződést köthet, ha képzésben való részvétel a Munkáltató szakemberszükségletének biztosítását is szolgálja.

  11.2.

  Iskolarendszeren kívüli tanulmányok folytatásához szabadidő és támogatás kizárólag abban az esetben adható a közalkalmazott kérésére, ha a képzésben való részvétel a Munkáltató szakemberszükségletének biztosítását is szolgálja, és a közalkalmazottal a Munkáltató tanulmányi szerződést köt.

  11.3.

  Nem köthető tanulmányi szerződés, ha a tanulmányok folytatására a Munkáltató kötelezte a közalkalmazottat. A Munkáltató csak a közalkalmazott hozzájárulásával kötelezheti vizsga letételével járó tanfolyamon, továbbképzésben való részvételre

  1. azt, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságig kevesebb, mint öt év van hátra,
  2. a várandós nőt,
  3. azt a közalkalmazottat, akinek egy évnél fiatalabb gyermeke van,
  4. azt a közalkalmazottat, aki kettő vagy több 16 éven aluli gyermeket nevel, és az Mt. 132 § (2) bekezdése alapján pótszabadságra jogosult,
  5. emberi reprodukciós eljárásban vesz részt

  Mt. 118. §-ához

  11.4.

  A közalkalmazottak heti 40 órás munkaidőkeretben, heti öt napos munkarend szerint dolgoznak kötött, rugalmas illetve kötetlen munkaidőben. A munkavállaló munkaidő beosztását a kinevezési okmányukban kell rögzíteni. A teljes munkaidő átlagban napi 8 óra, amely a munkaközi szünetet is magába foglalja.

  11.5.

  A kötött munkaidejű alkalmazottak munkaidőbeosztása:

  11.6.

  Ha a szakmai feladatok jobb ellátása, gazdasági, üzemeltetési érdekek indokolják, a munkanap kezdő, illetve befejező időpontját a heti 40 órás munkaidőkereten belül a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve felhatalmazása alapján a munkahelyi vezető, a szakszervezet illetékes tisztségviselőjének véleményét kikérve, az általános munkarendtől ( 11.4 pont) eltérően is megállapíthatja. Az eltérő munkaidő beosztást írásba kell foglalni, és erről az érintetteket tájékoztatni kell.

  11.7.

  Az oktatók és a rendszeres oktatási feladatot ellátó kutatók, továbbá a tanárok munkarendjét - az egyetemen ellátandó feladatok időpontját és időtartamát az ELTE SZMSZ III. kötet a foglalkoztatási követelményrendszer (FKR) tartalmazza.

  11.8.

  Az Egyetemi Könyvtár közalkalmazottainak munkarendjét a vonatkozó jogszabályra és a szolgáltatást igénybevevők érdekeire figyelemmel az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a kari (intézeti, tanszéki), ill. más könyvtárak esetében a munkarendet a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve felhatalmazása alapján a munkahelyi vezető, a szakszervezet illetékes tisztségviselőjének véleményét kikérve, a 11.4 pontban foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

  11.9.

  A készenléti illetve készenléti jellegű munkakörökben (pl. portaszolgálat, éjjeli őr, biztonsági őr, stb.) foglalkoztatottak munkarendjét a vonatkozó jogszabályra figyelemmel a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg [ Mt. 117. § (1) bek.].

  11.10.

  Rugalmas munkaidő beosztás engedélyezése esetén a napi teljes munkaidőt a közalkalmazott 6- 20 óráig terjedő időben dolgozhatja le, azonban a szervezeti egység munkáját úgy kell megszervezni, hogy annak tevékenysége folyamatosan biztosított legyen. A rugalmas munkaidőben dolgozóknak a törzsidőben (10-16 óra között) legalább négy órát munkahelyükön kell tartózkodniuk. Indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója a törzsidőt ettől eltérően is megállapíthatja.

  Mt. 120. §-ához

  11.11.

  Sugárveszélyes munkahelyeken dolgozók munkarendjét (a veszélyes munkahelyen eltölthető időtartamot) az ELTE foglalkozás-egészségügyi szakorvosa és a munkavédelmi szakember közösen határozza meg, és azt a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. ( EÜM 16/2000. VI. 8. rendelet 2. sz. melléklet).

  11.12.

  Mérgező hatású anyaggal való munkavégzés esetén a közvetlen munkahelyi vezető köteles a munkafolyamatokat úgy szervezni, hogy a teljes napi munkaidőn belül az ilyen munkával töltött idő ne haladja meg az ELTE foglalkozás-egészségügyi szakorvosa és a munkavédelmi szakember által a Munkavédelmi Szabályzat szerint előírt időtartamot.

  11.13.

  A közvetlen munkahelyi vezető köteles a munkafolyamatokat úgy megszervezni, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább 10 perces - össze nem vonható - szünet szakítsa meg. A képernyő előtti tényleges munkavégzés összes időtartama a napi hat órát nem haladhatja meg.

  Mt. 117. §-ához

  11.14.

  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy éjszakai munkának tekintik, ha a munkavégzés 22 és 6 óra között legalább 1 óra időtartamú.

  Kjt. 55/A. §-ához

  11.15.

  A túlmunkát írásban kell elrendelni. A rendszeres (több napon keresztül tartó, vagy heti, havi rendszerességgel ismétlődő) túlmunkát legkésőbb a túlmunka megkezdése előtt két nappal és írásban kell elrendelni. Az elrendelhető rendkívüli munkavégzés (túlmunka) időtartama naptári évenként legfeljebb 280 óra lehet.

  Mt. 123. §-ához

  11.16.

  Ha a közalkalmazott otthoni készenlétet teljesített és a készenlét ideje alatt munkára nem vették igénybe, a készenlétet követően pihenőidő nem illeti meg.

  Mt. 134. §-ához

  11.17.

  A szabadságot a munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévet követő év június 30-ig is kiadhatja, ha ezt az egyetem kivételesen fontos érdeke indokolja.

  Mt. 139-140. §-ához

  11.18.

  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Mt. 139.-140. §-aiban meghatározott eseteken túl fizetés nélküli szabadság engedélyezése a Munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik.

  11.19.

  A munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott indokolt kérelme alapján külföldi munkavállalás céljából egy évig terjedő időtartamú fizetés nélküli szabadságot engedélyezhet. A fizetés nélküli szabadság időtartama meghosszabbítható, ha azzal a közvetlen munkahelyi vezető egyetért és az az Egyetem érdekét is szolgálja.

  11.20.

  A munkáltatói jogkör gyakorlója a méltánylást érdemlő egyéb okból is engedélyezheti fizetés nélküli szabadság igénybevételét legfeljebb egy évig terjedő időtartamra a közalkalmazott írásbeli és indokolással alátámasztott kérelme alapján.

  Mt. 107. §-ához

  11.21.

  A munkáltatói jogkör gyakorlója - a közvetlen munkahelyi vezető javaslatára - a közalkalmazottat a tudományos fokozat megszerzése, tankönyv (jegyzet) megírása, vagy más meghatározott kutatási feladat ellátása céljából legfeljebb hat hónap időtartamra mentesítheti a munkavégzési kötelezettség alól. Ezekben az esetekben a közalkalmazottat az alapilletménye illeti meg.

  12. §
  A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere

  ( Kjt. 60.-80. § Mt 141.-165. §)

  12.1.

  Az egészségre ártalmas munkavégzés jogcímen illetménypótlék jár az egészségre potenciálisan ártalmas (sugár-, vegyi anyag- biológiai anyag ártalom) munkakörben dolgozóknak. A munkakörök jegyzékét a Munkavédelmi Szabályzat alapján a 4. sz. melléklet tartalmazza.

  12.2.

  Vita esetén a potenciális ártalmat a foglalkozás-egészségügyi szakorvos és a munkavédelmi szakember közösen határozza meg.

  12.3.

  Az egészségre ártalmas munkavégzés illetménypótlékának mértéke a pótlékalap 100 %-a.

  Kjt. 74. §-ához

  12.4

  Az idegennyelvtudás-pótlékra jogosultak köre, a pótlék mértéke és a folyósítás feltételei:

  1. Az egyetem bármely szervezeti egységében foglalkoztatott közalkalmazottnak - munkaköri besorolásától függetlenül - a c)-d) pontban foglaltak szerint idegennyelv-tudási pótlék (a továbbiakban: nyelvpótlék) adható, amennyiben a c) pontban meghatározottak szerinti nyelvet feladatai ellátásához használja.
  2. Nem fizethető nyelvpótlék
  3. Idegennyelvtudásra jogosító pótlék angol, német, orosz és francia nyelvekre, közép- és felsőfokú nyelvvizsga esetén jár összesen legfeljebb két idegen nyelv után. Egyéb nyelvek esetében egyéni elbírálás alapján, munkáltatói jogkör gyakorlója a közvetlen munkahelyi vezető javaslatára engedélyezhet nyelvpótlékot.
  4. A pótlék mértéke:
   1. felsőfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén, nyelvenként a pótlékalap 100 %-a,
   2. középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén, nyelvenként a pótlékalap 50 %-a.
  5. A pótlék folyósításának feltétele: az állami nyelvvizsga bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű dokumentum bemutatása. A folyósítás a bizonyítvány bemutatását követő hónap első napjától esedékes.

  Kjt. 76. §-ához

  12.5.

  A rendkívüli munkavégzés esetén a közalkalmazottat az Mt. 147. §-a szerint illeti meg ellenérték (pótlék).

  12.6.

  Nem jár rendkívüli munkáért díjazás az oktató kutató és tanári munkakörben dolgozóknak. Nem jár rendkívüli munkáért díjazás azoknak sem, akik a munkaidejük beosztását, illetve felhasználását - a rugalmas munkaidő szabályai szerint - maguk határozzák meg a jelen kollektív szerződésnek megfelelően a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiadott engedélyek alapján.

  Kjt. 77. §-ához

  12.7.

  A kereset kiegészítést a feltételek egyidejű meghatározásával a munkáltatói jogkörgyakorlója ítélheti oda a rendelkezésére álló bérkeret terhére.

  Kjt. 77. §-ához

  12.8.

  A munkáltatói jogkör gyakorlója - az adott egység rendelkezésére álló pénzügyi fedezeten belül - a munkavégzés értékelése alapján jutalomban részesítheti az Egyetemmel legalább hat hónapja jogviszonyban álló közalkalmazottat.

  Mt.155. §

  12.9.

  A Munkáltató a törvény által megállapított határidőn belül (tárgyhót követő hónap 10-e) törekszik arra, hogy a bérkifizetést a technikailag lehetséges legrövidebb időn belül, lehetőleg tárgyhó 5.-ig teljesítse.

  Mt.161. §

  12.10.

  Szerződő felek az illetményelőleg folyósításának feltételeit az alábbiakban határozzák meg:

  1. A gazdálkodó egység vezetője a rendelkezésére álló bruttó béralap 1 %-ának erejéig a közalkalmazott kérésére illetményelőleget engedélyezhet. Az előleg felső határa a közalkalmazott egyhavi alapilletményének, de legfeljebb a bruttó minimálbér ötszörösének megfelelő összeg. Az illetményelőleg hat havi egyenlő részletben kerül levonásra. Ezt az előleg összegének meghatározásánál figyelembe kell venni. A munkavállaló kérésére a visszafizetés időtartama hat hónapnál kevesebb is lehet.
  2. Illetményelőleg annak a közalkalmazottnak folyósítható, akinek az ELTE jogviszonya a 6 hónapot meghaladja.
  3. Amennyiben az illetményelőlegben részesült közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a visszafizetés előtt megszűnik, az előlegtartozását egy összegben köteles visszatéríteni.

  Kjt. 79. §-ához

  12.11.

  Szerződő Felek a munka- és formaruha juttatás feltételeit az alábbiakban állapítják meg:

  1. Munkaruha a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján a szervezeti egység dologi kiadásainak terhére adható.
  2. Formaruha jár a Peregrinus Vendégház alkalmazottainak saját bevétel terhére.
  3. Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő lejártának felénél korábbi időpontban szűnik meg, a munkáltató kötelezheti a közalkalmazottat a munkaruha beszerzési ára időarányos megtérítésére.

  IV. FEJEZET
  SZOCIÁLIS, JÓLÉTI , TERMÉSZETBENI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

  13. §
  KT együttdöntési jogai

  A Közalkalmazotti Tanácsot együttdöntési jog illeti meg a jóléti célú pénzeszközök (Lakásalap, Szociális és Jóléti Alap) felhasználása tekintetében, továbbá az ilyen célú intézmények (orvosi rendelők, üdülők, óvoda) hasznosítása tekintetében.

  14. §

  14.1.

  A Munkáltató - a következő évi költségvetés tervezésekor - határozza meg, milyen összeget tud biztosítani az adóköteles, illetve adómentesen adható szociális-, jóléti-, természetbeni és egyéb juttatásokra, és IÉT keretében dönti el az emelések, illetve bővítések lehetőségét és körét.

  14.2.

  Szociális- és jóléti juttatásként a munkáltató

  1. a Szociális és Jóléti Alapból nyújtható támogatásokat és segélyeket,és
  2. a Lakás vásárlási, építési és felújítási Alapból nyújtható kamatmentes kölcsönt határoz meg.

  14.3.

  Természetbeni juttatásként a munkáltató

  1. Munkahelyi étkeztetés,
  2. étkezési támogatást
  3. önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást nyújt.

  14.4.

  A munkáltató a 14.2.- 14.3. pontban meghatározottakon túl az alábbi egyéb juttatásokat biztosítja a 19.§-ban meghatározottak szerint.

  1. egyetemi üdülők igénybevétele,
  2. egyetemi sportlétesítmények használata,
  3. albérleti támogatás,
  4. könyvtári és e-mail szolgáltatás térítésmentes igénybevétele,
  5. egyetem tulajdonát képező eszközök kedvezményes kölcsönadása
  6. egészségügyi szolgáltatást.

  14.5.

  A 14.2.- 14.3. pont alatt felsorolt juttatások esetében a juttatásra való jogosultságnál, ha az nem kizárólag teljes munkaidőben foglalkoztatottak számára vehető igénybe, legalább az időarányosság elvét kell alkalmazni.

  15. §
  Szociális és Jóléti Alap

  15.1.

  A Munkáltató, Szociális és Jóléti Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre azzal a céllal, hogy a szociálisan rászoruló aktív és nyugdíjas, tartósan hátrányos vagy válsághelyzetben lévő munkatársai részére egyszeri anyagi támogatást nyújtson s ezzel a helyzetén, részben könnyítsen. Az Alap forrásai az egyetem költségvetése, az alap éves keretösszegét az egyetem a reprezentatív szakszervezettel és a Közalkalmazotti Tanáccsal történő egyeztetés alapján évente, a költségvetés részeként állapítja meg.

  15.2.

  Az Alapból segélyben, illetve támogatásban részesülhetnek:

  1. az Egyetemmel határozott és határozatlan idejű jogviszonyban lévő közalkalmazottak és nyugdíjasok,
  2. az Egyetem által fenntartott gyakorlóintézmények határozott és határozatlan idejű jogviszonyban lévő közalkalmazottai és nyugdíjasai.

  15.3.

  A segély illetve támogatás lehet

  1. rendkívüli szociális (adóköteles),
  2. temetési (adómentes),
  3. beiskolázási támogatás (maximum az adómentességi határig)

  15.4.

  Rendkívüli szociális segély a közalkalmazott (nyugdíjas) kérelme alapján tanévente (tárgyévben) egy alkalommal adható. A Jóléti és Szociális Bizottság a kérelemben foglalt indokok mérlegelése és a kérelmező szociális helyzete alapján legfeljebb a mindenkori bruttó minimálbér kétszeresének megfelelő támogatást adhat/ítélhet oda. Tárgyéven belüli újabb rendkívüli méltánylást igénylő kérelem alapján a Bizottság - döntésének indokolásával - ismételten is nyújthat támogatást.

  15.5.

  A rendkívüli szociális segély iránti kérelmeket a Bizottság tárgyévente három alkalommal a saját ügyrendjében meghatározott időszakban tartott ülésén bírálja el. (Rendkívüli esetben, a kérelemben foglalt indokok alapján a Bizottság elnöke az ülés összehívása nélkül javaslatot tehet a döntés elektronikus úton - kör e-mailban - történő meghozatalára).

  15.6.

  Temetési segély annak a közalkalmazottnak adható, aki a kérelemhez mellékelt, nevére szóló, hiteles másolatú temetési számlával igazolja, hogy hozzátartozójának (le- és felmenő családtagjának) temetési költségeit ténylegesen viselte. A temetési segély összege a kérelmező szociális helyzete és egy átlagos temetés igazolt költségei együttes figyelembevétele mellett legfeljebb a bruttó minimálbér háromszorosa lehet/az adómentesen folyósítható összeg erejéig terjedhet.

  15.7.

  Beiskolázási támogatás annak a közalkalmazottnak adható, aki saját háztartásában gondoskodik általános vagy középfokú tanulmányokat folytató gyermeke (nevelt vagy örökbefogadott gyermeke) eltartásáról. A beiskolázási támogatás összegét a kérelmező igazolt jövedelmi és szociális helyzete (a család egy főre jutó igazolt jövedelme) és a támogatásra jogosult gyerekek száma alapján állapítja meg a Bizottság. A támogatás összege az adómentesen folyósítható értékhatárt nem haladhatja meg. A Bizottság a beérkezett kérelmeket szeptemberi ülésén bírálja el a fenti szempontok szerinti rangsorolással. A Bizottság évente június hónapban köteles közzétenni a kérelmek elbírálásának adott évi szempontjait. A támogatási kérelem beadásának határidejét évenként a Jóléti Bizottság állapítja meg a vonatkozó jogszabályokra tekintettel. A legkésőbbi határidő szeptember 30. lehet. A kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges igazolásokat, valamint a támogatás folyósításához szükséges számlákat, utóbbiakat gyermekenként.

  15.8.

  A segélyezési kérelmeket a rektor által megbízott Jóléti és Szociális Bizottság bírálja el. A Bizottságot két társelnök vezeti, az egyiket a rektor bízza meg, a másikat a reprezentatív Szakszervezet - a Közalkalmazotti Tanáccsal egyetértésben - delegálja. A Bizottság tagjait a rektor bízza meg, személyükre a reprezentatív szakszervezet, a Közalkalmazotti Tanács, valamint az ELTE nagyobb szervezeti egységeinek vezetői közösen tesznek javaslatot. A tagok megbízása határozatlan időre szól, visszahívásuk a rektor hatáskörébe tartozik. A megüresedő bizottsági helyeket a két társelnököt kivéve a reprezentatív Szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács javaslata alapján kell betölteni.

  15.9.

  A társelnökök feladata, hogy az ügyrendben meghatározottak alapján biztosítsák az Alap folyamatos tevékenységét, előkészítsék a döntéseket és a szükséges adminisztrációt elvégezzék. A Bizottság tagjai munkájukat az Ügyrendben rögzített szabályoknak megfelelően végzik. A Bizottság tagjai szigorú titoktartásra kötelezettek, tevékenységük során az adatvédelmi törvény előírásai és a személyiségi jogok figyelembevételével kell eljárniuk. A Bizottság önálló döntéshozó testület, mely a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

  15.10.

  A Jóléti és Szociális Alap működésével kapcsolatos részletes szabályokat az Alap Ügyrendjében kell rögzíteni, amely a Kollektív Szerződés 5. sz. melléklete.

  16. §
  Lakásvásárlási,- építési és felújítási Alap

  16.1.

  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a közalkalmazottai részére a lakáshoz jutás feltételei megteremtésének elősegítése, illetve a lakáskörülmények indokolt mértékű korszerűsítése érdekében lakáscélú támogatási alapot (továbbiakban: Lakásalap) hoz létre illetve működtet. A Lakásalap célja, hogy kamatmentesen nyújtott, visszafizetendő pénzbeli támogatással (továbbiakban: kamatmentes munkáltatói kölcsön) segítse elő közalkalmazottai lakás körülményeinek javítását.

  16.2.

  Kamatmentes munkáltatói kölcsön adható:

  1. az Egyetem határozatlan idejű jogviszonyban és teljes munkaidőben (174 óra) foglalkoztatott közalkalmazottainak, valamint azoknak a részmunkaidőben foglalkoztatottak, akiknek nincs más jogviszonya.
  2. az Egyetem által fenntartott gyakorlóintézmények határozatlan idejű és teljes munkaidőben (174 óra) foglalkoztatott közalkalmazottai részére, valamint azoknak a részmunkaidőben foglalkoztatottak, akiknek nincs más jogviszonya.

  16.3.

  Kamatmentes munkáltatói kölcsön csak akkor adható, ha a lakás kizárólag a közalkalmazott (vagy a közalkalmazott és családtagja közös) tulajdonába kerül, illetve tulajdonában (közös tulajdonában) van. Közös tulajdon esetén a támogatást igénylő közalkalmazott tulajdoni hányadának legalább az 1 részt el kell érni. Az 1/2-es tulajdoni arány mértékétől a kölcsönvevő közalkalmazott javára, indokolt esetben a munkáltató mérlegelése alapján el lehet térni.

  16.4.

  Kamatmentes munkáltatói kölcsön igényelhető

  1. lakás tulajdonjogának megszerzéséhez, ha arra vásárlás, lakások cseréje, vagy a lakás tulajdoni hányadának megszerzése útján kerül sor,
  2. lakás építéséhez, bővítéséhez, átalakításához,
  3. lakásnak emeletráépítés, tetőtér-beépítés útján történő létesítéséhez,
  4. a lakás korszerűsítéséhez.

  16.5.

  A lakáscélú támogatási kérelmeket a rektor által megbízott ELTE Lakásügyi Bizottság bírálja el. A Bizottság a rektor döntés-előkészítő, javaslattevő és véleményező szerveként működik. A lakáscélú támogatások odaítéléséről a rektor dönt a Bizottság javaslata alapján. A rektor döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

  16.6.

  A Lakásügyi Bizottság 15 tagú. Elnökét és tagjait a rektor bízza meg a következő elvek figyelembevételével:

  1. A Bizottság elnöke az ELTE főtitkára
  2. A Bizottság tagjai:

  16.7.

  Az Egyetem hosszúlejáratú (5-10 év) kamatmentes kölcsönben részesítheti azokat a közalkalmazottakat, akik lakásvásárlás vagy lakásépítés formájában az első saját tulajdonú lakásukat szerzik meg. Különösen indokolt esetben (az együtt élő család létszámának növekedése, súlyos egészségügyi probléma stb.) munkahelyi kölcsön adható a második lakás vásárlásához (minőségi lakáscseréhez) vagy lakás építéséhez is. Az első lakás vásárlásának vagy építésének tényéről a közalkalmazott köteles nyilatkozni a kérelem benyújtásakor. Amennyiben a későbbiekben fény derül rá, hogy a közalkalmazott valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, az Egyetem bármikor jogosult elállni a szerződéstől, és az átutalástól számított, a 16.11. pontban írt mértékű kamattal terhelten visszakövetelni a kölcsön összegét.

  Lakás tulajdonjogának megszerzése esetében az erre irányuló szerződésben a közalkalmazott köteles feltüntetni, hogy a szerződéses ellenérték egy részét a Munkáltatótól felveendő kölcsönből kívánja kiegyenlíteni. A hosszúlejáratú munkáltatói kölcsön összege max. 1.500.000,- Ft. Ha a kérelmező és a házastársa egyaránt az Egyetem alkalmazásában áll, az együtt felvett kölcsön összege max. 2.000.000,- Ft lehet.

  A támogatás iránti kérelemben megnevezett és igazolt igény alapján a Bizottság a kölcsön összegét, a kölcsön törlesztésének időtartamát a kérelmező és családja szociális helyzetére is figyelemmel állapítja meg. A havi törlesztő-részlet 5.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet és nem haladhatja meg a közalkalmazott Egyetemtől származó rendszeres havi nettó jövedelmének 35 %-át.

  16.8.

  Az Egyetem rövidlejáratú (1-5 év) kamatmentes kölcsönben részesítheti azokat a közalkalmazottakat, akik saját tulajdonú lakásuk, családi házuk

  kérnek munkáltatói támogatást.

  A rövidlejáratú kölcsön összege max. 800.000,- Ft. Ha a kérelmező és házastársa egyaránt az Egyetem alkalmazásában áll, az együtt felvett kölcsön összege max. 1.000.000,- Ft lehet.

  A támogatás iránti kérelemben megnevezett és igazolt igény alapján a Bizottság a kölcsön összegét, a kölcsön törlesztésének időtartamát a kérelmező és családja szociális helyzetére is figyelemmel állapítja meg. A havi törlesztő-részlet 5.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet, és nem haladhatja meg a közalkalmazott Egyetemtől származó havi nettó jövedelmének 35 %-át.

  16.9.

  A Lakásügyi Bizottság által javasolt és a rektor által jóváhagyott kölcsön folyósítására az erre vonatkozóan megkötött kölcsönszerződés alapján kerül sor. A munkáltatói kölcsön fedezetéül a kölcsönigénylő (és tulajdonostársai) tulajdonában lévő vagy tulajdonába kerülő lakás (lakóház) szolgál. A munkáltatói kölcsön visszafizetésének biztosítékaként a kölcsönigénylő (és tulajdonostársai) által a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg jelzálogjog alapítására irányuló megállapodásban megadott hozzájáruló nyilatkozat alapján az Egyetem gondoskodik a kérelemben megjelölt ingatlan vonatkozásában a 16.7. pontban foglalt esetben elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése és jelzálogjog bejegyzése, a 16.8. pontban foglalt esetben pedig jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. A Munkáltató saját mérlegelése alapján elfogadhatja, ha a kölcsönigénylő a tulajdonszerzéssel vagy felújítással stb. érintett ingatlantól eltérő ingatlant ajánl fel a munkáltatói kölcsön fedezetéül, amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai) hozzájárul az elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzéséhez, illetve a jelzálogjog bejegyzéséhez.

  16.10.

  A kölcsön akkor kerül folyósításra, ha a kölcsönigénylő bemutatja a Lakásügyi Bizottság ügyintézőjének a munkáltatói kölcsön fedezetésül felajánlott ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát, amelyen legalább széljegyen szerepel a Munkáltató javára bejegyezni kért jelzálogjog és - a 16.7. pontban írt esetben - feljegyezni kért elidegenítési és terhelési tilalom. A lakás a kölcsöntartozás fennállása alatt az Egyetem hozzájárulásával idegeníthető el, vagy terhelhető meg.

  16.11.

  Ha a lakás (lakóház) a kölcsönigénylő és más személy (pl. házastárs, stb.) közös tulajdonát képezi, a kölcsönigénylő köteles - teljes bizonyító erejű magánokirat formájában - a tulajdonostárs (tulajdonostársak) beleegyező nyilatkozatát beszerezni és a kérelemhez csatolni. Amennyiben a Munkáltató és a kölcsönigénylő között aláírásra kerül a kölcsönszerződés és a jelzálogjog alapításáról szóló megállapodás, a tulajdonostárs ezzel egyidejűleg szintén köteles ügyvéd által ellenjegyzett okiratban jelzálogjogot alapítani a tulajdoni hányada vonatkozásában a Munkáltató javára. A Munkáltató és a kölcsönigénylő közötti szerződés csak azzal lép hatályba, ha a tulajdonostárs is aláírta a tulajdoni hányada vonatkozásában a jelzálogjog alapításáról szóló okiratot.

  16.12.

  A kölcsönigénylő közalkalmazotti jogviszonyának bármely okból történő megszűnése esetén a kölcsön ki nem egyenlített része azonnal és egy összegben esedékessé válik az alábbi kivételekkel:

  1. Változatlan feltételekkel folytathatja a kölcsön törlesztését az a kölcsönigénylő, akinek jogviszonya a nyugdíjazására figyelemmel került megszüntetésre.
  2. A kölcsönigénylő indokolt kérelme alapján - méltányosságból - a Lakásügyi Bizottság engedélyt adhat a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén az egy összegben történő visszafizetés helyett a törlesztés új feltételekkel történő folytatására. A további törlesztés feltételeit (havi törlesztési összeg, a törlesztés időtartama) a Bizottság az eset összes körülményeit mérlegelve állapítja meg és határozatban közli a kölcsönigénylővel. Ha a kölcsönigénylő az új feltételeket nem fogadja el, a kölcsön ki nem egyenlített része esedékessé válik. A Lakásügyi Bizottság ezt a jogkört ügyrendjében a Bizottság elnökére átruházhatja.

  16.13.

  A közalkalmazotti jogviszony áthelyezéssel történő megszűntetése esetén az új munkáltató átvállalhatja a kölcsön ki nem egyenlített részét és azt egy összegben átutalhatja a Lakásalap számlájára. Ha az új munkáltató a kölcsön megtérítését nem vállalja át, a törlesztés ügyében a 16.12. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

  16.14.

  Ha a kölcsönigénylő közalkalmazotti jogviszonya megszűnt és az

  a kölcsön kamatmentessége megszűnik. A kölcsönigénylőt a közalkalmazotti jogviszonya megszűnésének időpontjától kamatfizetési kötelezettség is terheli, melynek mértékére a Kölcsönszerződés vagy a Ptk. 301. § (1) bekezdése az irányadó. Ha a kölcsönigénylő a fennmaradt kölcsöntartozását és annak kamatait felhívás ellenére 3 hónapon belül egy összegben nem fizeti meg, az ELTE bíróság előtt érvényesíti a követelését.

  16.15.

  Ha a támogatásban részesült közalkalmazott az egyetemi kölcsönnel terhelt lakását a szabad forgalomban olyan személynek idegeníti el, aki ugyancsak az Egyetemen dolgozik, a vevő az eladó kölcsönét - az Egyetem Lakásügyi Bizottságának hozzájárulásával - átvállalhatja. Ha a támogatásban részesült közalkalmazott a kölcsönnel terhelt lakását olyan személynek kívánja elidegeníteni, aki más munkáltató dolgozója, vagy aki nem áll munkavégzésre irányuló határozatlan idejű jogviszonyban, az egyetem az adásvételhez való hozzájárulását csak akkor adja meg, ha a közalkalmazott a hátralévő kölcsönt egy összegben visszafizeti. A kölcsönt a vevő munkáltatója átvállalhatja. Házastársi vagyonközösség megszűntetése során a támogatást - az Egyetem külön hozzájárulásával - a lakásban maradó, kölcsöntámogatásban nem részesült, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló házastárs átvállalhatja a Lakásügyi Bizottság által megállapított feltételekkel. Ezt a szabályt kell alkalmazni a túlélő házastárs esetére is. Ha a támogatásban részesült közalkalmazott a kamatmentes munkáltatói kölcsönnel épített vagy vásárolt lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába kerülő lakást, a kölcsöntartozást biztosító jelzálogjog - az Egyetem külön hozzájárulása esetén - a cserével, illetőleg az adásvétellel megszerzett lakásra bejegyeztethető.

  16.16.

  A támogatói alap kezelésével kapcsolatos feladatokat a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság látja el, gondoskodik a kölcsönszerződések alapján a törlesztésnek a kölcsönigénylő munkabéréből való levonásáról és a Lakásalap számlájára történő átutalásáról, nyilvántartást vezet a támogatási alap egyenlegének változásairól, a kifizetett kölcsönökről és a befolyt törlesztésekről, és biztosítja a Lakásügyi Bizottság által kért információkat. A támogatási alap kezeléséért, a támogatások folyósításáért, a nyilvántartások vezetéséért az Egyetem gazdasági főigazgatója által e feladattal megbízott munkatárs felelős.

  16.17.

  A támogatási alap forrását képezi

  1. a korábban odaítélt támogatási összegek törlesztő részlete
  2. az egyetemi bevételekből származó rezsi levonásnak a Gazdálkodási Szabályzatban, illetve az éves költségvetésben a Szenátus által meghatározott százaléka.

  16.18.

  A Lakásügyi Bizottság ügyrendjében kell szabályozni azokat a kérdéseket, amelyekben a Bizottság a hatáskörét az Elnökre átruházza.

  Az ügyrendet a Bizottság javaslatára a rektor hagyja jóvá, és ez a Kollektív Szerződés 6. sz. melléklete.

  17. §
  A közalkalmazottakat megillető természetbeni juttatások

  Munkahelyi étkeztetés, étkezési támogatás

  17.1.

  Étkezési támogatásként a legalább átlag napi négy órában foglalkoztatott, tárgyhó elsején jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottak részére - beleértve a nyugdíjas foglalkoztatottakat is - étkezési utalvány jár. Az adómentesen adható étkezési hozzájárulás mértékének jogszabályi módosítása esetén az étkezési utalvány értékéről az IÉT dönt.

  17.2.

  Az 17.1.pontban meghatározott utalvány a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a foglalkoztatással időarányosan jár.

  17.3.

  1. Nem jár étkezési hozzájárulás : közalkalmazottak részére.
  2. Az a) pontban meghatározottaktól eltérően jár az étkezési hozzájárulás: időtartamára.

  17.4.

  Nem költségvetési forrásból (pl. átvett pénzeszköz, pályázat, vállalkozási bevétel terhére) foglalkoztatott alkalmazottak étkezési támogatásának fedezetét az adott forrásból kell biztosítani.

  17.5.

  Az egyetem minden karán, illetve területileg kapcsolódó szervezeti egységnél meg kell vizsgálni a közalkalmazottak napi egyszeri meleg étkeztetésének lehetőségét. A Szerződő Felek ennek megvalósítását az IÉT hatáskörébe utalják.

  18. §
  Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás

  Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás

  18.

  Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás

  1. Az Egyetem azon közalkalmazottai, akiknek egyetemi jogviszonya meghaladja a hat hónapot, és önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztár tagsággal rendelkeznek, munkáltatói hozzájárulásra jogosultak.
  2. A hozzájárulás átutalásának teljesítéséhez a tag belépési nyilatkozatának másolatát a központi bérszámfejtéshez el kell juttatni.
  3. A hozzájárulás összege havi 700.- Ft. A hozzájárulás összegének emeléséről a következő év pénzügyi tervezésének időszakában az IÉT jogosult dönteni.

  19. §
  A közalkalmazottakat megillető egyéb juttatások

  19.1.

  Egyetemi üdülők igénybevétele

  1. Az egyetemi üdülők igénybevételének az IÉT ülésén kialakított szabályait a 7.sz. melléklet tartalmazza. Az Egyetem közalkalmazottai és családtagjaik részére a szűkített önköltség alapján a térítési díjat a Munkáltató a Szakszervezettel egyetértésben állapítja meg.
  2. A szorgalmi időszakon kívül (tavaszi-, nyári-, őszi-, téli szünet) - szervezett üdültetés formájában - a Szakszervezet szervezi meg az üdültetést (meghirdetés, beosztás) és számol el az üdülési díjakról a Munkáltató felé.
  3. A Munkáltató gondoskodik az üdülők karbantartásáról és együttműködik a Szakszervezettel és a Közalkalmazotti Tanáccsal az üdültetés színvonalának emelésén.

  19.2.

  Egyetemi sportlétesítmények használata

  1. A sportlétesítmények igénybevételének az IÉT ülésén kialakított szabályait feltételeit és szabályait a 8. sz. melléklet tartalmazza.
  2. Az egyetem közalkalmazottai és nyugdíjasai az egyetem sportlétesítményeit térítésmentesen, vagy kedvezményes térítés mellett vehetik igénybe.
  3. A kedvezményes térítési díj összegét az ELTE IÉT javaslatára a rektor állapítja meg.

  19.3.

  Lakhatási támogatás Lakhatási hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottaknak fizethető adóköteles juttatás. Lakhatási hozzájárulást és annak mértékét a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi a gazdálkodó egység személyi juttatási kereteinek terhére. A lakhatási hozzájárulás összege a minimálbér felét nem haladhatja meg.

  19.4.

  Könyvtári és e-mail szolgáltatás igénybevétele

  1. Az egyetem közalkalmazottai a munkáltató által fenntartott könyvtárak hagyományos és elektronikus könyvtári szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe.
  2. A munkáltató közalkalmazottai részére térítésmentesen biztosítja az e-mail hozzáférést, az elektronikus postafiókot és levelezést.

  19.5.

  Egyetem tulajdonát képező eszközök kölcsönadása

  1. A közalkalmazott írásbeli kérelmére a szervezeti egység vezetője írásban engedélyezheti az egység leltárába tartozó szerszámok és más eszközök kölcsönadását visszaszolgáltatási kötelezettséggel.
  2. A kölcsönvett tárgyakat haladéktalanul vissza kell szolgáltatni a kölcsönzési idő lejártakor, és akkor is, ha erre a szervezeti egység vezetője a kölcsönvevőt felszólítja.
  3. A közalkalmazott a kölcsönvett eszközökben bekövetkezett kár esetén a teljes kárt köteles megtéríteni. A eszköz kölcsönzésekor használati díjat kell fizetni, amelynek összegét a kölcsönadó szervezeti egység vezetője határozza meg.
  4. Nem kell a c) bekezdésben meghatározott használati díjat fizetni abban az esetben, ha a kölcsönzés a közvetlen felettes vezető engedélye alapján történik és a közalkalmazott munkakörébe tartozó feladatainak otthoni elvégzését szolgálja.

  19. 6.

  Egészségügyi szolgáltatás

  1. A munkáltató a közalkalmazottak részére a Trefort kerti és a lágymányosi kampuszon biztosítja a munkába állás előtti előzetes, a jogszabályban előírt időszakos, valamint a soron kívüli egészségügyi vizsgálatok lehetőségét.
  2. A munkáltató - a Szakszervezettel és a Közalkalmazotti Tanáccsal egyeztetett - éves munkaterv alapján törekszik a jobb és egészségesebb munkafeltételek megteremtésére, és az ehhez szükséges fejlesztések biztosítására.

  V. FEJEZET
  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  20. §
  A KSZ hatálybalépése

  20.1.

  A jelen Kollektív Szerződés 2008. január 1. napján lép hatályba.

  20.2.

  A Kollektív Szerződést 2008. június 30. napjáig felül kell vizsgálni és ki kell egészíteni annak érdekében, hogy hatálya kiterjeszthető legyen a munkáltató által fenntartott közoktatási intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakra.

  20.3.

  A Kollektív Szerződés hiányzó mellékleteit 2008. július 30. napjáig kell elkészíteni.

  21. §
  A KSZ közzététele

  A szabályzatot a www.elte.hu egyetemi honlapon kell közzétenni.

  Budapest, 2007. december 17.

  Az Egyetem nevében:  Dr. Hudecz Ferenc                                     dr. Juhászné Huszty Katalin
  rektor                                     főigazgató
  Az FDSZ ELTE Bizottsága nevében:  Szabó Zoltán
  elnök

  Mellékletek

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

  Törvényi háttér

  Munka Törvénykönyve, Törvény a közalkalmazottak jogállásáról.