Emlékeztető az ELTE KT- SZB által szervezett közös konferencia hivatalos programjairól


Hévíz 2008. november 14 -16.November 14. 14 óra


Szövényi Zsolt, az OKM főosztályvezetője tartott előadást a „ A felsőoktatás helyzete - többfokozatú képzés” címmel, mely előadást konzultáció követett.


- 1990-től 5 kormányzati ciklus és 8 oktatási miniszter alatt nem várható

egyívű fejlődés a felsőoktatásban.

- A hallgatói létszám 2005-re a korábbi négyszeresére nőtt. 2006-ra a munkaképes korosztály 17 %-a a diplomás (az európai átlag: 26 %). A demográfiai hullámvölgy miatt jövőre annyi gyermek kezdi meg az általános iskolát, ahány fő jelenleg bejuthat a felsőoktatásba. Ezért hosszabb távon a felvehetői hallgatói létszám csökkenni fog. A felsőfokú képzettséggel rendelkezők körében a munkanélküliség is nőtt, míg a 90-es évek elején 2,7 % volt munkanélküli, most 4 %.


Az előadás után sorrendben Nagy Béláné (TTK), Szedlay Péter (BTK), Márkus Anikó (Apáczay Gyakorló Gimnázium), Lászlóffy László (TTK), Világi Ildikó (TTK), Ladányi Mária (BTK), Illy Judit (TTK) a finanszírozásra, az integrációra, a bolognai képzés tapasztalataira, a 3 éves képzésben részvevők, illetve a kiesők elhelyezkedései lehetőségeire, a „féldiplomás” munkanélküliség problémájára, a közalkalmazottak és köztisztviselők jövedelem különbségeire, a BA, BSc képzési struktúra újragondolásának szükségességére, ill. a tanárképzés problémáira vonatkozó kérdéseket tettek fel, illetve hozzászólások hangzottak el.


Szövényi Zsolt válaszában kifejtette, hogy szervezeti vonatkozásban még beszélhetünk integrációról, de a képzés és kutatás szintjén valódi integráció nem történt. A bolognai képzés belterjes, nem vittük ki a társadalomba, a piaci szereplők közé. Hiányzik a tömegkommunikációs stratégia. A műszaki területen van felvevőképes piac. A tömegoktatásban elvész a mester és tanítvány közötti közvetlen kapcsolat. Kitolódott a képzési idő. Nem a 3. évben kellene arra rájönni, hogy nincs elég tanár szakos hallgatók. Érdekesebbé kell tenni a pedagógiai vonatkozású tárgyakat, a hallgatókat ki kell vinni az iskolákba, hogy élesben lássák jövendő szakmájukat. A tanári szakma presztizsét növelni kellene. A kreditrendszer szétverte a hallgatói közösségeket. A kieső hallgatóknak, illetve a 3 éves képzés után fel kell ajánlani a szakképzési lehetőségeket. A minisztériumban osztályvezetői szint alatt a diplomások kereseti lehetőségei rosszabbak, mint az egyetemi oktatóké. Két heti bér kerül elosztásra teljesítménymutatók alapján.November 15. szombat délelőtti előadások:


Dr. Hudecz Ferenc rektor úr adott tájékoztatót az ELTE oktatási és kutatási helyzetéről.Dr. Juhászné Huszty Katalin főigazgató asszony tájékoztatott az ELTE pénzügyi helyzetéről, a finanszírozhatóságról:

- Sikerült feltölteni a Szociális- és Jóléti Alapot. A hideg étkezési jegyek összegét 2 000 Ft-ról 4 000 Ft-ra emelték, a Peregrinus szállót rendbe hozták

- Visegrád eladásából tervezik a balatonkenesei üdülő felújítását két éven belül. Ez a szenátusi ülésen nehezen ment át. A Vagyonkezelő ZRT-nél van az eladási kérelem. A fedezetet a visegrádi üdülő eladásán kívül a Hunyadi laktanya eladása, és az állampapírok kamata biztosítja.

- Az Egyetem általános tartalékában van még 100 mFt, ezt szétosztják a karok között informatikai és irodatechnikai eszközök ez évi beszerzésére.

- Lejárt a Kereskedelmi és Hitelbankkal kötött szerződés, a legjobb ajánlatot az OTP adta, ezt fogadták el. Erről a munkavállalókat és a hallgatókat részletesen tájékozatták.


Összességében a 2008. évet gazdasági szempontból jó évnek tartja, nincs likviditási gond, kiegyensúlyozott a gazdálkodás. 2009. év vonatkozásában már kevésbé derűlátó. A pénzügyi válság miatt az állami támogatás csökkenni fog. A 13. havi járandóság fedezetét biztosan elvonják, és még kb. 5 % elvonásra számít. Az egyéb bevétel tervezete 30 % volt, ez is csökkenni fog jövőre. Belső összefogás szükséges a túléléshez. Tárgyalt Bokros Lajossal, aki vészköltségvetés összeállítását kérte.Dr. Rónay Zoltán főtitkár úr tájékoztatót adott a jogi-, igazgatási és humánpolitikai feladatokról, a KSZ gyakorlóiskolákra vonatkozó kiegészítésről, a megújult Lakásbizottság és Szociális- és Jóléti Bizottság működéséről;

A lakás támogatás odaítélésénél a differenciálás jobban előtérbe kerül az kérelmező anyagi helyzete függvényében.


A három előadás elhangzása után hozzászólások, kérdések következtek, amelyekre az Egyetem vezetői válaszoltak.


Szedlay Péter (BTK): az üdülési kérdés megoldása üdvözlendő, a Sport Kft. megalakításával kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy vissza tudja szerezni az Egyetem a sportpályáit viszonylag használható formában.


Szabó Zoltán FDSZ elnök az informatikai pályázatról, az OTP - ELTE ETR összekötésről, digitális aláírásról kérdez.


Lászlóffy László (TTK) az OTP-vel kötött együttműködési szerződéssel kapcsolatban kérdezi, hogy számíthat-e az Egyetem az OTP szponzori támogatására? Az eszközbeszerzési lehetőséggel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy munkavédelmi eszközökre is kellene fordítani tartalék pénzekből, illetve azokba a pályázatokba is be kellene állítani erre keretet, amelyek végzése során munkavédelmi eszközök használata szükséges.


Nagy Béláné (TTK) a Gazdasági Tanáccsal való együttműködés hatékonyságát kérdezi, és tolmácsolja Weiszburg Tamás azon kérést, hogy a lebontott balatonkenesei faházak közül kettőt megkaphasson a tatai bázis.


Kovács Alajos (TTK) a közbeszerzéssel, leltározással, főleg a számítógép alkatrészcserékkel kapcsolatos leltárkövetés nehézségeit jelzi.


Világi Ildikó (TTK) OTP automata felállítását, a közlekedési lehetőségek javítását szorgalmazza a Lágymányosi kampuszon. Kéri, hogy az ügyviteli dolgozók kapjanak értesítést az adminisztrációs változásokról.


Monostori Miklósné (TTK) az ügyintézői körben az információ hiányt, a nyomtatványok (pl. megbízási szerződések) változása nyomon követhetőségének nehézségeit említi. Értesítést kérnek a formanyomtatványok változásairól, alkalmazásuk bevezetésének idejéről, szükség esetén kitöltési útmutatót is. Jól és megbízhatóan kívánnak dolgozni, de információ hiányában gyakran visszadobja a Pénzügyi Osztály anyagaikat, kétszer kell ugyanazt a munkát elvégezni, és nem ez nem csak többletmunka, hanem sok kidobott papírral is jár. A GMF munkatársai nagyon udvariasak, de eligazítás helyett csak újabb telefonszámokat és ügyintézőket neveznek meg. Kérdéseikre gyakran más tájékoztatást kapnak a Karról (TTK) és mást a Pénzügyi Osztálytól.


Hochdorfer Istvánné (TTK) leltári nyilvántartási szempontból a kisértékű irodai fogyóeszközök értékhatárának emelését kéri. Nyári szabadságolási időszakban eltűnt leltári tárgyak leltárfelelősségével kapcsolatos problémát említi. Kéri rektor urat, hogy a nem oktató/kutató munkatársak kitüntetésének átadása az éves közalkalmazotti fogadáson történjen.


Horváth Mária (TTK) a lágymányosi kampuszon a menza hiányát, a biztonságos biciklitároló hiányát említi. A Kazinczy utcai épület felújításának lehetőségeit kérdezi.


Schindler Károlyné (TTK) a három évenként esedékes előrelépésekről és monitor előtt dolgozók szemüveg vásárlási hozzájárulásról kérdez.


Hudecz Ferenc rektor úr válaszában kifejti, hogy a Sport Kft. megalakításával egy kézben lesz az üzemeltetés, és az oktatási tevékenység kiszolgálása mellett önköltséges szabadidős tevékenység céljára lehet felhasználni, a szabad kapacitást pedig piaci alapon értékesítik. A Gazdasági Tanáccsal szerencséjük van, mert segíti az Egyetem munkáját. Okos bírálatot és támogatást kapnak. Felhívja a figyelmet arra, hogy a GT emlékeztetői az ELTE honlapján hozzáférhetők. Átlátható működésre törekszik. Megköszöni a kitüntetések átadásának időpontjára tett javaslatot.

A lágymányosi új épület tervezésével kapcsolatban sok egyeztetés folyt. Ez 15 milliárd Ft beruházást jelent. Ha lesz bedőlt beruházás a régióban, akkor ez, mint kész terv azonnal beadható. A közlekedés javításához fővárosi önkormányzat támogatását is meg kellene szerezi. A jövő héten pályázati ügyben három egyetem (SOTE, BMGE, ELTE) rektora találkozik Demszky Gábor főpolgármesterrel, és együttműködési megállapodás megkötését szorgalmazza.

Köszöni a párbeszéd lehetőségét a szakszervezet és az Egyetem vezetői között. Folytatni kívánja a jövőben is párbeszédet. Szívesen várja, hogy az ELTE honlapján híradás jelenjen meg a tanácskozásról.


Juhászné Huszty Katalin főigazgató asszony válaszában elmondja, hogy az OTP szponzori támogatásából rendezték a nem oktató/ kutató munkavállalók rektori fogadását. Az informatikai pályázatból tervezik az ETR és az OTP összekapcsolását. A digitális aláírás lehetőségét a jelenlegi gazdasági helyzetben nem meri vállalni. A Gazdasági Tanács piaci szemlélete néha gondot okoz, de számára szakmai fórumot jelent és sokszor kikéri véleményüket. Felmentést nem adhatnak a leltárfelelősség alól. Megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni, kinek adták le a kulcsokat szabadság idejére. Decentralizált gazdálkodás van, kari ügyekben nem nyúlhatnak bele, de ha valami nem jól működik, jelzést kér, és a szabályozást fogják változtatni. A közbeszerzést törvény írja elő, nem megkerülhető. Az OTP ígérete szerint még az idén két pénzkiadó automatát állítanak fel. A lágymányosi közlekedést illetően többször tárgyaltak a XI. kerületi önkormányzattal a BKME-mel együtt, eddig eredménytelenül. A lágymányosi hídnál lévő üres telek egyetemi kezelésben van. Ide terveztek egy közösségi funkciókat is ellátó (pl. menza) épületet felhúzni PPP konstrukcióban. A tervek bent vannak az OKM-ben, de a jelenlegi gazdasági helyzetben 1-3 éven belül kevés lehetőséget lát a megvalósításra. Örül, hogy munkatársait udvariasnak tartják. Utasítást fog adni az ELTE GMF honlapjának elkészítésére, és azon rajta lesz, milyen ügyben kit kell keresni. A pályázatba akkor lehet munkavédelmi eszközöket beállítani, ha a pályázat ezt lehetővé teszi, erre neki nincs ráhatása. A Kazinczy utcai épület felújítására a VII. kerületi önkormányzattal együttesen pályáznak. A SOTE kezelésében lévő Trefort kerti épület hivatalosan 2009. első napjaiban kerül vissza ELTE kezelésbe. Felújítását az Ajtó Dürer sori kampusz eladásából fedezik. Biciklitároló vonatkozásában utánanéz, hogy egyes helyeken hogyan oldották meg. Szándéka az étkezési hozzájárulás megemelése 6000 Ft-ra, amely 80 mFt többletkiadást jelent évente, de most erre nem tud ígérete tenni.

Az év végi pénzmaradványból csak irodatechnikai eszközök vásárolhatók. A három évenként esedékes előrelépéseket kötelező kifizetni. A szemüvegvásárlással kapcsolatos kérdésének utánanéz.


Rónay Zoltán főtitkár úr válaszában elmondja, hogy a tűzoltó készülékek beszerzését, cseréjét központi forrásból fedezik. Fenyvesi Lászlóval egyeztet a továbbiakat illetően. A közbeszerzéssel kapcsolatos nehézségeket tudják, folyamatosan jelzik az OKM felé – eddig eredménytelenül. A munkavédelmi ruha beszerzése kari kompetencia, a kari költségvetésből kell erre fedezetet biztosítani. A nyomtatványok azért változtak, mert bírálták, a levelező listát jól ötletnek tartja a változások nyomon követésére, és szükség esetén mellékelnek kitöltési útmutatót is. Amennyiben adminisztrációval kapcsolatos problémát látnak a kollégák, kérdezzenek, készséggel állnak rendelkezésre. Véleménye szerint a Gazdasági Tanács nem lépi túl hatáskörét, tanácsadó testületként működik.


Kis Papp László elnök úr hozzászólásában kiemeli, hogy rendkívül fontosnak tartja, hogy az ELTE rektora az állami egyetemek fontosságát hangsúlyozza és reméli, hogy a Rektori Konferencián is ezt az álláspontot fogja képviselni


November 15. szombat délutáni előadások


Kis Papp László, az FDSZ elnöke elismerő emléklapokat adott át az elmúlt évek során végzett szakszervezeti munkáért az alábbi tisztségviselőknek: Vendég Istvánné, Schindler Károlyné, Vásárhelyi Erzsébet, Bergmann Krisztina, Wágner Pálné, Tüske Zsófia, Hajas Tibor, Tölgyesi Sándor, Repóth Erzsébet, Torbágyi Tiborné, Korcsmáros Zoltánné, Pálfi Éva, Kollár Sándor.


Dr. Kis Papp László, az FDSZ elnöke és egyben az ÉSZT alelnöke köszöni a meghívást, példamutatónak tartja az ELTE-n az egyetem vezetői és érdekképviseletek közötti párbeszédet. Vetített képes összeállításában tájékoztat az FDSZ-ben és az ÉSZT-ben folyó érdekképviseleti munkáról:


Kérdések és válaszok


Pálfi Éva (Egyetemi Könyvtár): a tervezett demonstrációnál használjuk ki a internetes lehetőségeket (virtuális tömegszervezés). Aggályosnak látja azt, hogyha januártól csökkenek a kerestek, az alacsonyabb közalkalmazotti kategóriákban nem lesz értelme dolgozni, mert munkanélküli segélyként is hasonló összeget kaphatnak.


Szabó Zoltán elnök: a szerverek megtámadását ellenzi, de küldjük el a demonstrációra valófelhívást mindenhová, ahová lehet. Menjünk minél többen, azonban mindenki maga döntse el, részt vesz vagy nem. Hétfő reggel találkozni fog az ELTE HÖK elnökével, beszél vele is. Fel kell lépnie a szakszervezetnek azért is, hogy az intézmények megkapják a 2008. évi béremelés második felét is központi forrásból.


Horváth Ildikó (IK) kérdése: ha a demonstráció nem éri el célját, mi lehet a következő lépés? Javasolja, hogy a HÖK-kel is vegyük fel a kapcsolatot.


Szedlay Péter (BTK): januártól a 8,3 % elvesztése nagy csapás lesz a kisebb keresetű kollégáknak, fel készíteni őket erre az eshetőségre.


Ladányi Mária (BTK): van-e terve a szakszervezetnek arra, hogy miben engedhetünk és miben nem?


Kis Papp László FDSZ elnök válaszai

A sztrájkbizottság létrehozta internetes honlapját. A legkisebb jövedelműek helyzete tovább már nem romolhat. Cél, hogy 2009-re legalább a nominálbérszint megmaradjon. Az alsó fizetéskategóriákban mindenképpen harcolni fognak az ú.n. lépcsőzetes kompenzációért. Demonstrálni kell, mert ha nem megyünk el, akkor tényleg azt teheti a kormányzat, amit akar. Reméli, hogy lesz eredménye. Ha nem, a következő lépés a sztrájk, de nehéz lesz megmondani, mikor és milyen formában lehet megszervezni, mert december második felében kezdődik a vizsgaidőszak.

Demonstrálni a Pedagógus Szakszervezettel együtt fogunk. Vidékről szervezik a buszokat, és a budapesti kollégákat is várja a demonstrációra Célja hogy összebékítse a PSZ-t a PDSZ-szel. A HÖK-kel jó a kapcsolata az FDSZ-nek, őket is megszólítják és a Nagycsaládosok Egyesületére is számít. A nyugdíjasok felhívását megbeszéli a sztrájkbizottság tagjaival.Pálfi Éva a Szociális és Jóléti Bizottság társelnöke beszámolt a megújult Jóléti és Szociális Alap munkájáról.


November 18. vasárnap délelőtt


Szabó Zoltán FDSZ ELTE elnök beszámol a Kollektív Szerződés közoktatási intézményekre vonatkozó kiterjesztéséről (V. fejezet), az érintett intézmények véleményéről. (Az anyag írásban is rendelkezésünkre állt.)

A konferencián résztvevő FDSZ ELTE SZB tagok egyhangúlag támogatják a KSZ közoktatási intézményekre vonatkozó részének elfogadását.


Torkos Kornél, az ELTE KT elnöke a Rektori Hivatal átszervezésével kapcsolatban elmondja, hogy a RH korábbi átszervezése nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Vissza kell állítani a működést a korábbi rendnek megfelelően. A főtitkár visszakapná régi jogosultságait. Az átszervezés a karokat nem érinti, de a központi irányítás hatékonyságát növelné.


Több hozzászólás is elhangzik. Pálfi Éva az igazgatásilag hasonló beosztásokban egységes hivatali elnevezéseket javasol igazgató, főosztályvezető stb. helyett.


Lászlóffy László, a TTK főbizalmija tájékoztatást ad az ELTE sport tevékenyégének megújításával és a Sport Kft megalakításával kapcsolatban kiadott anyagról.


A kollégák örülnek, hogy napirendre került az ELTE sporttevékenységének racionalizálása, megújítása, de nehezményezik, hogy az előkészítő munkába nem vonták be a Közalkalmazotti Tanácsot. Hiányolják, hogy az üzleti tervbe nem került bele a vízitelep működtetése. Nem támogatják, hogy egyetemi és szakszervezeti vezetők kiemelt kedvezményeket vehessenek igénybe.


Nagy Béláné (TTK) az előadások után képes összeállítást mutatott be a TTK és IK szervezésében lebonyolított májusi Alacsony Tátrába szervezett nyugdíjas kirándulásról és a novemberi nyugdíjas találkozóról.
Az emlékeztetőt összeállította: Nagy Béláné